۳۶۳۰۹۰۹۵ - ۰۴۱

دستگاه بسته بندی آب معدنی و آب میوه

خانهدستگاه هادستگاه بسته بندی آب معدنی و آب میوه
اين دستگاه مخصوص بسته بندی آب میوه و آب معدنی ليوانی در راندمان های 2800 الی 14000 ليوان در ساعت است. در جدول زیر می توانید راندمان های مختلف این دستگاه را مشاهده نمایید.

 
تعداد در ساعت100-220 cc
2800MAT/106/4
4500MAT/106/6
6000MAT/106/8
6800MAT/106/9
8500MAT/106/12
11500MAT/106/16
14000MAT/Z/106/20
دستگاه بسته بندی آب معدنی و آب میوه - شرکت میلاد افزار تبریز